เกี่ยวกับระบบ

“ระบบสารสนเทศข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเชิงพื้นที่ เป็นระบบที่แสดงข้อมูลการปล่อย การกักเก็บ และการลดก๊าซเรือนกระจกในรูปแบบเชิงพื้นที่ อ้างอิงการคำนวณปริมาณการปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกตามคำแนะนำในคู่มือการคำนวณของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับปี 2006 (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) และอ้างอิงค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เท่ากับ 1 ก๊าซมีเทน (CH4) เท่ากับ 25 และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) เท่ากับ 298” “สำหรับข้อมูลการปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในช่วงปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 ทำการคำนวณปีฐานจากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2550 จากกรมพัฒนาที่ดิน ตามลำดับ โดยมีหน่วยแสดงผล 1 ตารางกริด เท่ากับ 1 เฮกตาร์ หรือ 10,000 ตารางเมตร หรือ 6.25 ไร่”

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ

ข้อมูลเผยแพร่

แหล่งข้อมูล: ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน
 Copyright © 2014 - 2023 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)