ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2141 9836, 0 2141 9788
อีเมล : info@tgo.or.th

แผนที่   แผนที่ Google
แหล่งข้อมูล: ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากกรมพัฒนาที่ดิน
 Copyright © 2014 - 2023 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)