bootstrap carousel

ความรู้

ความรู้ที่เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ


การปล่อยและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน (AFOLU) ปี 2550

image

ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการตรวจวัดและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เพื่อประกอบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาของโครงการนี้จะเป็นก้าวใหม่ของระบบการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเขตภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของพื้นที่ต่อไป


ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลด
เผยแพร่เมื่อ: 2016-11-14 06:36:40

สถานที่ติดต่อ

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9
อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ช่องทางติดต่อ

อีเมล์ : info@tgo.or.th
โทรศัพท์ : 0 2141 9837
, 0 2141 9788