ที่มาของโครงการ

ที่มาของข้อมูลและหลักการประเมิน CO2 เบื้องต้น

โครงการการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศด้วยเทคโนโลยีการสำรวจข้อมูลระยะไกล (Remote Sensing) มีเป้าหมายเพื่อจัดทำชุดข้อมูลสถานการณ์ความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจกในระดับชั้นบรรยากาศด้วยข้อมูลการสำรวจจากระบบดาวเทียม โดยใช้เทคนิควิธีแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
หลักจากที่ได้ผลการศึกษาแล้วจะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต เพื่อแสดงข้อมูลสถานการณ์ความเข้มข้น (Concentration) และการกระจายตัวของก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ประเทศไทยและพื้นที่เขตประเทศอาเซียน
ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบการตรวจวัดและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ เพื่อประกอบการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาของโครงการนี้จะเป็นก้าวใหม่ของระบบการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะมีประโยชน์ในการติดตามสถานการณ์ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเขตภูมิภาคอาเซียนแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาผลกระทบและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของพื้นที่ต่อไป

Mobirise
สถานที่ติดต่อ

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9
อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ช่องทางติดต่อ

อีเมล์ : info@tgo.or.th
โทรศัพท์ : 0 2141 9837
, 0 2141 9788